نام: آریوبرزننام خانوادگی: احمدی زاده طورزنیمدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمرانتحصیلات تکمیلی: فوق لیسانس MBAمدرک TTC از آموزشگاه ایران مهر
بیش از 4 سال تدریس در آموزشگاه ایران مهر و دیگر آموزشگاه های معتبر تهران