درباره استاد:

مدیر شعبه، سر مدرس، و مدرس تمامی سطوح زبان انگلیسی با بیش از 20 سال سابقه در اموزشگاههای بنام تهران.

Branch manager
English supervisor
English teacher
IELTS instructor
TTC trainer
TESOL holder
M.A. in tefl