محمد رضا همتیان

درباره استاد:
مدراک:

لیسانس مترجمی زبان

فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

سوابق تدریس:

مدرس زبان انگلیسی در مدارس سلام ، حنانه ، ثامن ، تفکر سفید

و آموزشگاه های استادان ، ایرانمهر ، پردیسان و…