دوره پیش متوسطه آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان

دوره پیش متوسطه آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان پس از دوره مقدماتی وارد دوره پیش متوسطه آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان  میشوند.…

رایگان!

دوره فوق متوسطه آموزش انگلیسی بزرگسالان

دوره فوق متوسطه آموزش انگلیسی بزرگسال : پس از دوره متوسطه زبان آموزان وارد دوره فوق متوسطه می شوند. این…

رایگان!

دوره متوسطه آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان

چهارمین سطح دوره متوسطه آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان  است که نام عمومی آن Intermadiate میباشد. این دوره در 4 ترم…

رایگان!

دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان

دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان پس از دوره پایه ، افراد وارد دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان میشوند.…

رایگان!

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary)

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary) دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary) : در دوره عمومی نوجوانان پس…

رایگان!

آموزش انگلیسی کودکان

در دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان، که با استفاده از کتاب های Family and Friends تالیف انتشارات Oxford برگزار می…

رایگان!

دوره های آموزشی انگلیسی کودکان 7سال (Pre-Primary)

دوره های آموزشی انگلیسی کودکان 7سال (Pre-Primary) دوره های آموزشی انگلیسی کودکان 7سال (Pre-Primary) : بهترین زمان یادگیری زبان انگلیسی…

رایگان!